Program Změny pro lidi 2017

   Protože „sametová“ transformace se nepovedla a vylepšovat tento špatný systém je beznadějné, v zájmu celé české společnosti a zachování sociálního smíru, prosazujeme tyto zásadní systémové změny!A) Změna Ústavy pro důstojný život občanů v ČR.

 • 1) Podporujeme principy přímé demokracie

  • Zavedení funkčního institutu všeobecného referenda.

  • Přímá volba starostů a primátorů.

  • Změna volebního zákona- zavedení volby „žádný z nabízených kandidátů“, tj. odmítnutí všech nabízených kandidátů či řešení a následná nutnost předložení nových.

  • Odvolatelnost politika v průběhu mandátu formou referenda v jeho volebním obvodu, včetně možnosti odvolání prezidenta.

  • Možnost volby různých kandidátů napříč politickými stranami, kandidát má přednost před automatickou volbou politické strany.

  • Omezení mandátu volených zástupců do Parlamentu na max. dvě následná volební období.

  • Omezení imunity poslanců jen na projevy ve sněmovně.

  • Uvedení mezigenerační solidarity přímo do Ústavy ČR.

  • Pravidelná obhajoba postu soudce, státních zástupců a policejních ředitelů.

 • 2) Omezení zneužívání solidarity

  • Práce schopný musí přijmout nabízenou práci nebo se rekvalifikovat, jinak bude výrazně omezena podpora státu.

 • 3) Schválení důchodového systému ve všeobecném referendu na základě předložení alternativních návrhů.

B) Nová pracovní místa a férové mzdy pro zaměstnance.

 • Stop dotacím do soukromého sektoru, veřejné peníze pro veřejný sektor.

 • Investice (dotace EU) hlavně do veřejné infrastruktury a solidarity ke slabším, starším a nemocným.

 • Veškeré obchodní smlouvy narušující přirozenou (tržní) rovnováhu jsou nelegální (zalistovací smlouvy v supermarketech, obchodní dohody mezi účastníky s velkou tržní silou atd, bez ohledu na název smlouvy).

 • Podpora malých a středních podniků v rámci vytváření místní/regionální ekonomické soběstačnosti, tj. využívání globálních moderních technologií (technologie, IT, globálně nabyté znalosti) a lokální produkce/poskytování služeb (vznik nového sektoru místních ekonomik – tzv. glokalizace).

 • Podpora vzniku nezávislých spotřebitelských sítí dodavatelů a spotřebitelů pomocí Internetu (místní lokální sítě pro udržení soběstačnosti).

C) Kvalitní zdravotní péče i pro nemajetné.

 • Zdravotní péče musí primárně být veřejná nezisková služba, garantovaná státem.

 • Dostupná síť zdravotnických zařízení s komplexním poskytováním zdravotnické péče se státní licencí.

 • Důraz na prevenci a zavedení finančního zvýhodnění při dodržování zásad prevence poškození zdraví.

 • Zabránění současnému vysávání financí ze zdravotního systému.

 • Jeden zdravotní finanční fond + možnost komerčního připojištění na hotelové služby.

 • Zastavení růstu a postupné snižování spoluúčasti pacientů.

 • Stabilizace pracovníků ve zdravotnictví zvýšením mezd, hlavně u středního a nižšího zdravotnického personálu.

D) Rozvoj schopností, nikoliv biflování informací.

 • Bezplatné vzdělání dostupné všem, soukromé školy jako doplněk pouze na komerční bázi.

 • Zavedení financování českého školství podle dosažené kvality (míra uplatnitelnosti absolventů na trhu a výše jejich platu, tj. podle přidané hodnoty).

 • Rozšíření kapacit zařízení pro dobrovolnou předškolní výchovu.

 • Zavedení rodilých mluvčích k výuce cizích jazyků od 2. stupně základních škol.

 • Zavedení předmětu“rétorika“ a „etika“ od 2. stupně základních škol.

 • Podpora mimoškolních aktivit dětí a studentů, "děti, které si hrají, nezlobí".

 • Podpora duálního vzdělávání ve středním školství (praxe v podnicích, teorie ve škole).

 • Podpora inovačních sítí, koordinovaných místní samosprávou se zapojením akademického a podnikatelského sektoru.

E) Stejná pravidla pro všechny a začínáme s čistým stolem.

 • Obnova právního státu odpolitizováním justice a orgánů činných v trestním řízení.

 • Transparentnost veřejného sektoru na všech úrovních (zveřejňování záměrů i smluv na Internetu, majetková přiznání se stavem před a po zvolení, povinné transparentní účty pro všechny politické subjekty i veřejné instituce).

 • Odpolitizování státní správy, nutnost splnění odborných kompetencí pro výkon funkce.

 • Rozšíření pravomocí NKÚ na možnost kontroly hospodaření se všemi veřejnými prostředky až na úroveň obce.

 • Zabavení nelegálně získaného majetku formou zdanění ve výši 100%.

 • Konec trafik ve státních firmách, tabulkové platy pro management ve státních firmách (max. 5 násobek průměrné mzdy včetně odměn).

 • Skutečné zrušení anonymity vlastníků akcií.

 • Zastavení pozitivní diskriminace a používání dvojího metru justice a orgánů činných v trestním řízení.

 • Stěžejní zásada nutné obrany je premisa: “veškerá rizika a nebezpečí musí nést útočník”.