Krajský program 2016    Blíží se krajské volby a v masmediích jsme zahlceni jednak růžovými výsledky práce současných lídrů kraje a také jejich sliby, aby …
admin, 10. 9. 2016 774

Krajský program 2016

   Blíží se krajské volby a v masmediích jsme zahlceni jednak růžovými výsledky práce současných lídrů kraje a také jejich sliby, aby opětovně získali křeslo v zastupitelstvu kraje. Skutečné výsledky a hodnocení současných a vlastně i minulých politiků zveřejnil Online deník Aktuálně.cz (2016), který porovnal kvalitu života ve všech čtrnácti krajích České republiky. Bylo hodnoceno čtyřiadvacet kritérií rozdělených do tří skupin. Jde například o průměrnou délku dožití, kriminalitu, dostupnost lékařské péče, situaci na trhu práce, znečištění ovzduší či aktivní zájem obyvatel o dění v kraji.
Vůbec nejhůře prakticky ve všech srovnávaných oblastech kvality života skončil Moravskoslezský kraj, který získal pouze 0,31 bodu.
MSK dle této studie trpí největším úbytkem obyvatel v Česku, největším výskytem nemocí z povolání, je zde třetí nejvyšší výskyt trestných činů. Je zde nejkratší střední délka života obyvatel v porovnání s ostatními kraji v ČR. Je zde v ovzduší nejvyšší koncentrace polétavého prachu a benzo(a)pyrenu, které mohou vést nejen k poškození plic a srdce, vzniku rakoviny, ale i ke genetickým změnám u novorozenců.
Všichni žijeme v tomto kraji a počítáme, že zde budou žít i naše děti a vnuci. Po prostudování výše uvedeného průzkumu, jsme se rozhodli pokusit o nápravu skutečného neradostného stavu MSK, účelově přikrášleného předvolební rétorikou politiků. Na naší kandidátce nabízíme k řízení kraje tým odborníků, kteří jsou specialisty ve svých oborech s prokazatelnou prací pro veřejný zájem v minulosti. Uvědomujeme si, že volební období je velmi krátké, a proto jsme se soustředili hlavně na řešení nejnaléhavých problémů, které se musí neodkladně řešit.
Klíčové body:

 • 1) Bezpečí v kraji a imigranti.
 • 2) Dostupná zdravotní péče i pro nemajetné. Řešení nedostatku stomatologů, neurologů, praktických lékařů, ortopedů, logopedů a dalších v některých regionech kraje.
 • 3) Boj za zlepšení životního prostředí v kraji.
 • 4) Udržení zaměstnanosti s férovými platy v MSK.

 

1) Bezpečí v kraji a imigranti.

Co je špatně: minimální kompetence krajů za bezpečnost.

Existuje stará zásada, že v domě je právem jeho majitele určovat svá vlastní pravidla. Můj dům, můj hrad. A protože pocit bezpečí máme spojený s domovem, tak situaci, kdy ve vlastním domě neurčujeme svá pravidla, vnímáme jako pocit ztráty bezpečí, jedné z nejdůležitějších životních hodnot. Negativní reakce veřejnosti na hrozby imigrační vlny je oprávněná. Přehlasování některých zemí v rozhodnutí o povinných kvótách uprchlíků pro členské země Evropské unie je zásadní. Jde o výsledek podepsání Lisabonské smlouvy v praxi, protože přehlasované státy de facto ztratily svou suverenitu. V anketě s otázkou: „ Má se Vláda České republiky vzepřít, žádné uprchlíky přidělené kvótami nepřijmout a riskovat tak pokuty z EU a nevraživost západních zemí?“ odpovědělo z dotázaných 23 129 lidí 96% ano (!), 2% s kvótami nesouhlasím, ale nemůžeme to riskovat a 2% odpověděli kvóty nepodporuji.
Protože vidíme, že prakticky všichni migranti chtějí do nejbohatšího Německa, nelze je považovat za ohrožené na životě a utíkající před nebezpečím války, ale pouze za ekonomické migranty – „hledače nových pastvin“. Jsme postaveni před zásadní otázkou. Máme se slitovat nad lidmi, kteří trpí před našima očima, nebo nad našimi dětmi, které pravděpodobně ponesou hlavní zátěž nynější migrační vlny do Evropy v budoucnu?
Jsme toho názoru, že je nám přednější naše rodina, naše děti a vnuci. Nesmí za nás rozhodovat bezprostřední emoce nad dlouhodobým uvažováním. Mohlo by se totiž snadno stát něco podobného, jako s Romy u nás a na Slovensku. V oblastech, kde se nastěhují Romové, nikdo nechce žít. Bohužel původní obyvatelé domy v této oblasti buď neprodají vůbec, nebo hluboko pod cenou, která jim neumožní odejít a postavit bydlení jinde. Toho využívají agentury, které levně skupují domy a byty a vystěhovávají Romy z různých částí České republiky, slíbí jim peníze, nové bydlení a přestěhují je do našeho kraje nebo severočeské lokality. Původní místní obyvatelé pak s hrůzou zjišťují, jak jejich chalupy, byty a majetky ztrácejí na ceně. Tento bludný kruh je mechanismus, který vytváří další a další, vznosně establishmentem nazývané, asociálně vyloučené lokality. Tak se taky děje na mnoha místech našeho kraje. Pokud tomu nezabráníme, nebudou naše děti v budoucnu moci odejít a budou se muset integrovat do společnosti, která mezitím vznikne přistěhováním. Nechceme vůbec domýšlet všechny důsledky, které to přinese.
Sobotkova vláda „na hubě“ odmítá povinné kvóty, ale ve skutečnosti pokrytecky a patolízalsky vůči EU dobrovolně přijímá větší počet imigrantů, než stanovují kvóty. Pokud si dále s vlastní blbosti budeme zahrávat s ohněm, doplatíme na to všichni. A možná to bude správné. Možná je to přirozený princip darwinovského výběru, že civilizace ku svému prospěchu dopouští, aby se svou vlastní omezeností a ignorantstvím idioti eliminovali.
Řešení: kompetenčním zákon v rámci bezpečnosti nedává kraji prakticky mnoho kompetencí, protože za městskou policii odpovídá obec a za státní bezpečnost ministerstvo vnitra. Krajské zastupitelstvo může ovlivnit bezpečnost v kraji pouze přeneseně nebo při živelných pohromách přesahující jeden okres.
Protože v současné době je největší hrozbou vytváření dalších záchytných center v našem kraji (v Praze si je určitě nevytvoří), v rámci zachování aspoň současné bezpečnostní situace, deklarujeme náš negativní postoj k nelegálním migrantům a v případě zvolení do krajského zastupitelstva budeme jednoznačně bojovat proti budování těchto center i různých ubytoven a rozmísťování imigrantů na území MSK potažmo i v celé ČR.

2) Dostupná zdravotní péče i pro nemajetné. Řešení nedostatku stomatologů, neurologů, praktických lékařů, ortopedů, logopedů a dalších v některých regionech kraje.

Co je špatně: neúnosně dlouhé objednací doby u specialistů poskytujících zdravotní péči.

Hlavní příčina dlouhých objednacích dob k výše uvedeným specialistům jsou omezené platby zdravotních pojišťoven (ZP) a neuzavírání nových smluv s lékaři. Předchozími vládami schválená vyhláška o dostupnosti lékaře na dojezdovou dobu, vůbec neřeší otázku velikosti poptávky po specialistech! Např. logopedie- za posledních 10 let přibylo 46% dětí s dysfázií což je závažná vývojová porucha řeči (v r. 2013 to bylo 19 000 dětí), za tuto dobu také přibylo 30% dětí s opožděným vývojem řeči (celkem 30 000 v r. 2013). Při stížnostech rodičů na nedostupnost a dlouhé objednací doby k logopedovi se VZP odvolává na vyhlášku, která praví, že u logopeda je dojezdová vzdálenost 60 minut. Tato dojezdová vyhláška však neřeší absolutní nedostatek logopedů. Stejné je to např. s klinickými psychology, alergology, imunology atd. A tak Ti, co na to mají si zaplatí privátního specialistu a zbytek čeká 2-3 měsíce! Dále stran stomatologů: ZP platí stomatologům pouze nejlevnější základní ošetření. Současní absolventi stomatologických fakult jsou vyškoleni moderně ošetřovat na současné úrovni vědy. Bohužel ZP toto nejkvalitnější ošetření nehradí. V okresech, kde mají lidé hluboko do kapsy, si zvolí pouze nejlevnější, přičemž ne vždy nejkvalitnější ošetření „na pojišťovnu“. Proto nemají mladí stomatologové důvod vyhledávat oblasti, kde mohou poskytovat pouze bazální péči, a proto je tam jich nedostatek.
Řešení: navrhneme bezodkladné vytvoření krajského fondu k proplácení důležité péče, které ZP nehradí k okamžitému řešení současného stavu. Pochopitelně podle příjmových poměrů pacientů. Protože krajské zastupitelstvo má ve své kompetenci zákonodárnou iniciativu, budeme prosazovat novelu kompetenčního zákona, ve které bude zapracován požadavek na zvýšení alokace finančních prostředků do krajů s nejnižší životní úrovní, viz výše uvedené tabulky. Budeme prosazovat toto systémové opatření, současně s krajskými stipendii a speciálními dotacemi na zřízení a vybavení ordinací pro žádané specialisty, nejen k získání, ale i udržení lékařů v okresech s vysokou nezaměstnaností a tím menší kupní silou (Bruntál, Krnov, Karviná).
Zdůvodnění: Ústava ČR ukládá státu, aby zajišťoval dostupnost zdravotní péče pro každého občana. Jde o rovný přístup k patřičné, to jest úplné a kvalitní péči. Stát tudíž zatím formálně odpovídá za fungování veřejného zdravotnictví, schopného poskytovat garantovanou péči kvalitně a hospodárně.

3) Boj za zlepšení životního prostředí v kraji.

   Těžké strojírenství je nezbytné pro rozvoj a fungování naší průmyslové a zemědělské výroby, jakož i dopravy. Vláda odpovědná za fungování státu, by měla dbát nejen o zachování těžkého průmyslu a zaměstnanosti v oblasti, kde je zkušenost a tradice, ale měla by také, v duchu moderních technologií, zajistit kvalitní životní prostředí v okolí hutí a oceláren. Na Ostravsku, v jednom z nejvíce znečištěných regionů v Evropě, každý den dýcháme mnohonásobně více rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, než je bezpečný limit udávaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO);
Zatím provedená nedostatečná opatření, nemají dopad na snížení hladiny nejmenších prachových částic, na které se kancerogenní benzo(a)pyren váže a pomocí nichž se transportuje do plic. Emise tuhých látek v Radvanicích klesly, ale hodnoty benzo(a)pyrenu naopak stouply. Jedno z vysvětlení je, že benzo(a)pyren se váže hlavně na menší částice, které nejsou filtry v provozech schopny zachytit!! Prach a benzoapyren prokazatelně poškozují zdraví statisíců obyvatel MSK. Radikální řešení však žádná česká vláda neprovedla, nejen z obavy ze zvýšení nezaměstnanosti v už tak problémovém regionu, ale hlavně proto, že tlak vyvíjený našimi komunálními politiky na centrální orgány v Praze byl zatím jen na oko. Jsme postaveni před volbu. Mít práci a žít s vědomím, že budu později vážně nemocen, že jsou nevratně poškozovány děti, které to odnáší nejvíce? Nebo nemít práci, se všemi negativy, které to sebou nese. Pro politiky je odpověď na tuto otázku jednoduchá. Pokud si chtějí udržet korýtka, nesmí se lidé bouřit, že nemají práci a co jíst. Proto se před volbami opět dušují, jak budou bojovat za čisté ovzduší. Ve skutečnosti by se jejich činnost dala nazvat: „ vlk se nažral a koza zůstala celá“. Limit doporučený WHO je 1 nanogram/ metr krychlový vzduchu. V Ostravě – Radvanicích na měřící stanici umístěné vedle ocelárny ArcelorMittal jsou koncentrace i téměř 11 nanogramů na metr krychlový, v Karviné je to pak 8 nanogramů. Bylo prokázáno, že u lidí benzo(a)pyren způsobuje kardiovaskulární choroby, zkracuje střední délku života a je rakovinotvorný. Koncentrace větší než tři nanogramy zvyšuje výskyt dětí s nízkou porodní hmotností s poruchami s tím spojenými, zvyšuje se počet onemocnění dýchacích cest zejména u dětí předškolního věku. Hodnoty nad sedm nanogramů pak mají i prokazatelný negativní vliv na spermie (zdroj: ČAV- Dr Šrám, který v Ostravě prováděl epidemiologickou studii).
Pro benzo(a)pyren je v legislativě problém. Existuje pro něj sice limit, ale jde spíše o doporučení WHO, kterým se bohužel nikdo příliš neřídí. Ve světle těchto skutečností jsou všechna dosavadní vyjádření politiků pouze účelovými polopravdami, které je mají alibisticky krýt před krutou pravdou. Skutečně nezávislá vědecká práce, která by jednoznačně prokázala podíl „viny“ jednotlivých zdrojů znečištění v Ostravě, která by mohla sloužit jako podklad k jednání o odpovídajících efektivních opatřeních, zatím není k dispozici!
Co je špatně:

 • a) Existence rozporu názoru studie AirSilesia a názoru akademie věd ČR o stěžejních zdrojích poškozování životního prostředí v různých regionech MSK.
  Řešení: zadání provedení autentické, nezmanipulované studie zdrojů znečištění životního prostředí v Ostravsko-karvinské pánvi skutečným nezávislým odborníkům ze světa, jako základního předpokladu k návrhu účinných opatření k řešení situace, která je nejhorší nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Viz článek „Sofiina volba“ – zaměstnání nebo zdraví?
 • b) Manipulativní prezentace skutečného stavu životního prostředí představiteli kraje a MŽP s cílem zachování zaměstnanosti, za cenu poškozování zdraví a genofondu obyvatel MSK. Představitelé kraje neustále omílají o kolik set tisíc tun se snížila produkce prachu při miliardových investicích do filtrů. Hladina koncentrace benzo(a)pyrenu, který je stran poškození zdraví obyvatel nejnebezpečnější, se neustále zvyšuje! Že instalované filtry nejsou schopny zachytit malé prachové částice, na které se benzo(a)pyren váže již nikdo nezmiňuje!!Řešení: zajistit financování speciálních filtrů k zachytávání i těch nejmenších prachových částic ve Vítkovicích, Třineckých železárnách a Arcelor Mittal.
 • c) Nedostatečná iniciativa naší vlády a EU v řešení tohoto problému.
  Řešení: nadnárodní řešení situace špatného životního prostředí v MSK a přilehlé části Polska v gesci nejen naší vlády, ale i při zapojení EU, podobně jako v Itálii ve městě Taranto viz. článek „Sofiina volba“ – zaměstnání nebo zdraví?. Razantně a bezodkladně přinutit k tomuto řešení a investicím naši vládu, event. i EU nejprve jednáním, případně žalobou k Evropskému soudu do Štrasburku.
 • d) Permanentní tlak na lokální znečišťovatele – doprava, dom. topeniště atd.
  Řešení: zvýšení financí stran vlády pro MSK v rámci tzv. kotlíkových dotací a nákup elektrobusů pro veřejnou dopravu v našem kraji.

Volba mezi zaměstnáním za cenu těžkého poškození zdraví a nezaměstnaností není nutná. Precedens z Taranta v Itálii a Francie nám ukázal, že to jde, když se chce. A když se nechce, jak přinutit vládu, aby konala.

4) Udržení zaměstnanosti s férovými platy v MSK.

   Největší díl odpovědnosti za zaměstnanost, tj. podporu průmyslu a podnikatelů má stát, prostřednictvím Vlády České republiky. Zejména v oblastech, které byly dramaticky postiženy nekompetentním útlumem uhelného a hutního průmyslu, bez následné slibované restrukturalizace. A touto oblastí Moravskoslezský kraj bezesporu je. Necitlivý útlum hornictví na Ostravsku, vyvolal bezprecedentní snížení zaměstnanosti v tomto odvětví z více jak cca 100.000 pracovních míst na dnešních cca 13.000, které reprezentuje počet zaměstnanců OKD. Stejný scénář i výsledky má útlum hutního průmyslu, ale i řady dalších oborů, včetně zemědělství.
Postupné vytunelování OKD a likvidace Vítkovic zvyšováním poplatků za energie, hrozící zrušení cel na dovoz oceli z Číny, ale i další faktory zhoršují konkurenceschopnost našeho průmyslu. Hrozí nebezpečná situace na trhu práce, kdy v krizovém scénáři může dojít k prudkému nárůstu nezaměstnanosti a tím značnému zhoršení sociální situace v našem regionu v blízké budoucnosti.
Těžko můžeme očekávat, že se o naše blaho budou starat v jiných, konkurenčních regionech. Ani že nám z dobré vůle budou zajišťovat dobré platy kočující velcí zahraniční investoři odkudkoli, kteří kalkulují jen s existencí investičních pobídek a pak rychle zase jinam za vyšším ziskem.
Řešení: v této situaci je nutné schválit opatření směřující ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v MSK prostřednictvím legislativních změn, které zabezpečí snížení nákladovosti výrobních procesů. Stát musí uplatnit větší vliv v oblasti hornictví- nerostné bohatství, tedy i nevytěžené zásoby uhlí jsou ve vlastnictví České republiky. Aktivní role státu se může projevit až po případné změně vlastnictví řady společností uhelného a hutního průmyslu i pomocí intervenčních nákupů. Bohužel tyto změny budeme moci prosazovat až po parlamentních volbách, kdy musíme doufat, že se nedostanou do vlády opět lidé, kteří jsou odpovědní za současný tristní stav průmyslu v MSK. Věříme, že Vláda ČR vzniklá po volbách 2017 bude vnímat problémy, které postihují náš kraj, a přijme příslušná opatření k zahájení skutečné restrukturalizace průmyslu zaměřené na lehký průmysl, sofistikovanější výrobu v intencích průmyslové etapy 4.0. Stát by měl konečně připravit podmínky pro zjednodušení podnikatelského prostředí, posílit infrastrukturu, zrušit co nejvíce byrokratických překážek a tím nastartovat oživení. Státní správa musí podpořit aplikovaný výzkum a spolupráci universit a podnikatelů. V neposlední řadě je nutné zapracovat na levné a svižné dopravní obslužnosti, bez které se moderní průmysl dnes již neobejde.
26 let slibují a zanedbávají všechny dosavadní vlády výše uvedené změny, které jsou základním předpokladem spokojeného života v MS kraji. Je na další reprezentaci, kterou si zvolíme, zda bude skutečně pracovat pro zlepšení budoucích životních podmínek v našem regionu nebo nám opět naslibují a zaprodají za vidinu lepších korýtek ve vedení svých politických stran v Praze.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

  Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby