Morální kodex člena či delegáta politického hnutí Změna pro lidi

Člen či delegát (dále jen delegát) politického hnutí ZMĚNA PRO LIDI (dále jen Hnutí) zastávající (kandidující na) volený mandát na jakékoliv úrovni, respektuje principy tohoto Morálního Kodexu (dále jen Kodex) a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

Delegát chápe výkon svého mandátu jako veřejnou službu, za niž nese plnou odpovědnost a zavazuje se, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech, dodržovat níže uvedené zásady. Příslušná ustanovení Kodexu jsou závazná také pro členy Hnutí na všech úrovních struktury Hnutí.

 1. Delegát při svém jednání respektuje a prosazuje vždy veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.
 2. Delegát je při výkonu své funkce nestranný a rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a teprve po zevrubném prostudování všech okolností příslušné materie.
 3. Delegát je ztotožněn s programovými tezemi Hnutí, které vysvětluje a prosazuje.
 4. Delegát prohlašuje, že předvolební politické postoje Hnutí bude hájit i po svém případném zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program.
 5. Zvolený delegát nefiguruje v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji, bez ohledu na osobní zájmy.
 6. Delegát respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních práv a svobod.
 7. Delegát nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň preferující osobní zájmy před zájmem Hnutí.
 8. Delegát odmítne výhody a privilegia, pokud by mu byly nabízeny v souvislosti s jeho postavením a vlivem, dosaženým činností reprezentanta Hnutí (odmítnutí nabízených trafik).
 9. Delegát nezneužije informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení ( odmítnutí klientelismu).
 10. Delegát pravdivě a přesně informuje veřejnost o svém vzdělání a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu.
 11. Delegát pravdivě a přesně informuje veřejnost o svých majetkových poměrech a také větších majetcích svých příbuzných na začátku a na konci své volené funkce.
 12. Delegát poskytuje veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho volené i všech dalších funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, v nichž figuruje.
 13. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, delegát nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.
 14. Delegát, proti němuž je zahájeno trestní stíhání a byl vydán k tomuto stíhání, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a pozastaví členství v Hnutí do vyřešení jeho případu.
 15. V případě závažného či opakovaného porušení Kodexu a po projednání tohoto porušení v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí, delegát neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci a členství ve Hnutí.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby