• Úvod
  • Zásady ochrany osobních údajů

Politické hnutí Změna pro lidi (dále ZPL) Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním.

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je ZPL.  Kontakty na správce jsou: emailem: info@zmenaprolidi.cz  nebo písemně  na adresu hnutí : Hladnovská 20, 710 00 Ostrava.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

ZPL  zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami . Jedná se zejm. o osobní údaje členů hnutí, partnerů, dárců, podporovatelů, jakož i dalších osob, které si přejí být v kontaktu s hnutím ZPL.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:
základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis,
kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na sociální síti, údaje související s plněním smluvního vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení, profilové a ostatní osobní údaje a informace, které jste ZPL  poskytl(a) v rámci výkonu svého členství nebo v rámci činnosti příznivce ZPL další osobní údaje, které ZPL zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají ZPL obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů ZPL nebo třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

A) Zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonné povinnosti, smluvní povinnosti

ZPL zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu plnění povinností, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy. Může se jednat o povinnosti podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, aj.

Pokud jste s ZPL uzavřel(a) smlouvu (darovací, pracovní aj.), zpracovává ZPL Vaše osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.

B) Zpracování osobních údajů z důvodu Vašeho členství v ZPL

Pokud jste členem ZPL, zpracovává ZPL Vaše osobní údaje také za účelem:

-realizace práv a povinností člena ZPL,

-evidence členské základny,.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů členů o jménu, příjmení, datu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je skutečnost, že jste členem ZPL a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po kterou jste členem ZPL, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. 

C) Zpracování osobních údajů z důvodu Vaší registrace jako příznivec ZPL

Pokud jste se registroval(a) jako příznivec, zpracovává ZPL Vaše osobní údaje také za účelem:

-zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života ZPL,

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu narození, místu bydliště (obci) a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je skutečnost, že jste příznivcem ZPL. Po dobu, po kterou budete příznivcem ZPL, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. 

D) Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste udělil(a) ZPL souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává ZPL Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a).

Může se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely, apod.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je v rámci ZPL zajišťováno pověřenými členy ZPL, osobami uvedenými ve vnitřních předpisech ZPL.

K e-mailovému rozesílání informací a novinek využívá ZPL  nástroje MailChimp, (mailchimp.com) nebo SmartEmailing, (www.smartemailing.cz ) . V případě, že jste příjemcem e-mailových informací a novinek, předává  ZPL této společnosti za uvedeným účelem Váš elektronický kontakt (Vaši e-mailovou adresu).

K předávání Vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které ZPL  ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Podrobné poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete  ZDE 

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby